வாங்க!!!! வாங்க!!!!

வாங்க!!!! வாங்க!!!!நீங்க வந்து படிக்கிறதுக்கு சந்தோசம்!!
நிறை குறை சொல்லிட்டு போனா ரொம்ப சந்தோசம்!

You tube Channel-->

Thursday, June 23, 2011

பாகம் -19

பரிவற்று பரிகசித்து பார்க்கும் துணையின்
பிரிவில் புரியும் பிரியம்.
_____________________________________________________

தெரியாது தெளியாது வாழ்வில் உதவாது
புரியாது விதைத்த கல்வி.
_____________________________________________________

திட்டை தடுக்கும் தடையெனாது தவறை
துடைக்கும் துணையென கொள்.
_____________________________________________________

சினம் கூட்டி குணம் சிதைக்கும்
கூடா நட்பின் பணம்.
_____________________________________________________
நிறம் இனம் பாராது குணம்
திறம் போற்றும் இறை.
_____________________________________________________

பற்று பற்றாகி பற்றற்று பற்றிடின்
முற்றற்று முற்றிடும் பகை.

_____________________________________________________

எல்லாம் எளிதாய் நடந்தால் இகழ்வாய்
தெரியும் உழைப்பும் உயர்வும்.
_____________________________________________________

உலகு உறங்குவது போல கிறங்கினும்
ஒருபாதி விழித்து கறங்கும்.
__________________________________________________________

காட்டுமிராண்டிகள் கூட கருணை கொள்வர்
நாட்டுமிராண்டிகளால் குமுறும் குடிகண்டு.
__________________________________________________________

இது இப்படிதான் அது அப்படிதான்
என்பார் எதுவும் புரியாதார்.

No comments:

Post a Comment