வாங்க!!!! வாங்க!!!!

வாங்க!!!! வாங்க!!!!நீங்க வந்து படிக்கிறதுக்கு சந்தோசம்!!
நிறை குறை சொல்லிட்டு போனா ரொம்ப சந்தோசம்!

You tube Channel-->

Saturday, June 5, 2010

பாகம் -13கண்டிப்பு தண்டிப்புடன் பண்பை போதிக்கும்
பெண்ணிடம் பெற்றவளின் பாசம்.
__________________________________________________________

கண்டிப்பு இல்லாது கரிசனம் காட்டும்
ஆணிடம் அன்னையின் அன்பு.
__________________________________________________________

சண்டை சமாதானத்துடன் சகிப்பும் சேர்ந்து
சுரக்கும் சகோதர சிநேகம்.
__________________________________________________________

விரும்பி முகம் அரும்பி விருந்தோம்பின்
வயிறொடு நிறையும் மனம் .

__________________________________________________________

சிறு பிழைக்கண்டு பகை போற்றாது
பிழை பொறுத்தல் பண்பு.
__________________________________________________________

எதிரியை அறிதல் எளிது நல்
நண்பனை அறிதல் அரிது.
__________________________________________________________

இன்றை நிராகரித்து நேற்றால் நொந்தலும்
நாளைகண்டு நடுங்கலும் இழிவாம்.
__________________________________________________________

குழந்தையின் குறைகண்டு குரையாது நிறையை
தட்டிக்கொடின் குறை குறையும்.
__________________________________________________________

இல்லாதோர் இயலாமையை இருப்போர் இகழ்ந்து
எள்ளல் ஏளனச் சிரிப்பு.
__________________________________________________________

வாழ்வில் வெற்றி விடியலின் விடை
உழைப்பில்லா சோம்பலின் விடை.


No comments:

Post a Comment